Stiftelse af aktieselskaber

Stiftelse af aktieselskaber

Mulighed for delvis indbetaling af aktiekapital

Et aktieselskab svarer stort set til et ApS, men er dog undergivet en mere detaljeret regulering i selskabsloven og årsregnskabsloven m.v. Selskabet skal registreres hos Erhvervsstyrelsen og ved stiftelsen have en aktiekapital på mindst 500.000 kr. Du kan dog indskyde kapitalen delvist, men minimum med 25% fra start. Reglerne for hæftelse er de samme som ved anpartsselskaber, 0g aktionærerne hæfter dermed kun med deres indskud (modsat personligt ejede virksomheder, hvor ejeren hæfter med hele sin formue). I skattemæssig henseende er aktieselskabet en selvstændig juridisk enhed, der beskattes efter selskabsskattelovene.

Krav om direktion og bestyrelse

Et aktieselskab skal have en bestyrelse på mindst 3 medlemmer samt en direktion på mindst 1 medlem. Navnene skal oplyses ved stiftelsen. Større beslutninger træffes normalt af generalforsamlingen eller bestyrelsen ved simpelt flertal.
Hvis I er flere om at eje aktieselskabet, bør I ved stiftelsen indgå en aktionæroverenskomst, der indeholder bestemmelser om fx navn, formål, hjemsted, kapitalforhold, optagelse af nye medejere, salg og forkøbsret, bestyrelse, direktion, revisor etc.

Kontakt Vistas Revisor, hvis du har spørgsmål i forbindelse med start af et aktieselskab. Jeg er altid klar til at rådgive dig om stiftelse, skat og regnskaber.

Gode grunde til at føre regnskaber løbende

Der er mange gode grunde til altid at have orden i sine regnskaber, men de væsentligste er:

  • Du har styr på økonomien
  • Overblikket over resultatet
  • Er godt informeret om virksomhedens transaktioner og bilag
  • Man finder mulighederne og problemerne i rette tid
  • Likviditetsplanlægning for betaling af moms og skat
  • Man kan undgå tidspres ved indberetninger og årsafslutninger
  • Man undgå bøder, renter og sanktioner fra SKAT og andre myndigheder
FÅ EN TIMES GRATIS MØDE

Et godt revisorsamarbejde drejer sig ikke kun om kompetencer og værktøjer, men i høj grad også om personlig kemi. Derfor synes jeg, du skal have mulighed for at møde mig og se, hvad Vistas Revisor står for.

Jeg tilbyder en times gratis møde, hvor vi sammen kan se på dit regnskab og drøfte mulighederne for at optimere din økonomi.